Verifiers / Technical experts

Dl. TARIAN POPP
expert/verificator tehnic certificat pentru domeniile A1, A2, A3, A8, A10, A11

Dl. DORCEA VOICU
expert/verificator tehnic certificat pentru domeniile A1, A2

Dl. GHEORGHE SARBU
expert/verificator tehnic certificat pentru domeniile A1, A2, A3, A8, A10, A11

Dl. CEZAR CULITA
expert/verificator tehnic certificat pentru domeniile Af

Dl. MIRCEA GALER
expert/verificator tehnic certificat pentru domeniile Af

Dl. NICOLAE RADUINEA
expert/verificator tehnic certificat pentru domeniile Af

Dl. MANOLE SERBULEA
expert/verificator tehnic certificat pentru domeniile Af

Dna. SANDA MANEA
expert/verificator tehnic certificat pentru domeniile Af

Dl. ANATOLIE CAZACLIU
expert/verificator tehnic certificat pentru domeniile A1, A2 + MCC

Dl. CONSTANTIN PAVEL
expert/verificator tehnic certificat pentru domeniile A1, A2, A3, A8, A10, A11

Dl. PAUL IOAN
expert/verificator tehnic certificat pentru domeniile A1, A2, A3, A8, A10, A11

Made by Justpixel